Característiques principals Aviat en tindreu mes!

Vista del mapa de Spots

El mapa de spots, juntament amb la recerca dels spots, és la interfície principal per rebre alertes de vent i onades, ja que les dades mostrades a ticker d'alertes correspon als spots que apareixen al mapa. En moure el mapa o canviar el nivell de zoom, els spots del mapa i les alertes s'actualitzen a l'instant, mostrant les alertes actuals dels spots al mapa.

Així, adjustant els filtres dels tickers a les condicions desitjades i movent el mapa a les àrees a explorar, a l'instant veurem si hi ha spots amb previsions favorables per als propers 7 dies.

Vista de la llista de Spots

Mentre navegem per el mapa de spots (vista de mapa), en qualsevol moment pot canviar a vista de llista. Quan es passa de vista de mapa a vista de llista, tots els spots que teníem al mapa estaran ara ordenats en una llista. La llista s'organitza per popularitat dels spots.

De la vista de llista, per a cada spot es pot accedir a les alertes properes (previsió resumida), a la previsió detallada, i a les estadístiques del spot. També podeu seleccionar múltiples spots per tal de comparar previsions.

 • Vista de llista

  Vista de llista de els spots de Maui.

Estadisstiques de Spots

Per a cada spot, des de la pàgina de previsió detallada, es possible accedir a un informe complet amb les estadístiques de vent, onades i clima, que es genera a partir de les dades històricas de les previsions. Les dades emmagatzemades no es correspon amb les condicions reals ocorreguts, però amb les previsions. La data a partir de la que es magatzeman les dades historicas per a cada spot es mostra a la part superior de la pàgina.

Els gràfics de Força del vent i de Tamany de les onades mostren mes a mes el nombre de dies en els que s'han donat cada un dels nivells de alerta. A els dos gràfics es pot filtrar les dades de direcció del vent o de les onades. Per exemple, es pot obtenir el nombre de dies i els nivells de alerta a Hookipa amb onades del E (Est).

Els gràfics de Direcció del Vent i de Direcció de les onades mostren el percentatge de dies en els qe es dona cada una de les components cardinals. A els dos gràfics es pot filtrar per nivell d'alerta o per mes. Per exemple, al comparar els components de les onades a Hookipa per mides de 0-1 m i mides de 0-3 m, podem veure clarament que el component que aporta onades més grans és NW (nord-oest).

Finalment, també hi ha gràfics per les Temperatures de l'aire i de la Pluja mensual.

Comparar previsió

El comparador de Previsions és una poderosa eina que li permetrà analitzar ràpidament les diferències entre les previsions de diversos sopts.

Els spots per ser comparats poden ser seleccionats:

Un cop seleccionats els spots que voleu comparar, totes les previsions detallades seran carregades en una sola pàgina. Per facilitar la comparació, és possible amagar / mostrar blocs de dades del vent, onades, marea i clima.

Previsió de marees

Les previsions de marees es calculen a partir d'uns paràmetres anomenats constituents harmònics, basats en els mesuraments de les marees històriques. Usem XTide per realitzar aquests càlculs.

Els Constituents Harmònics de marea estan disponibles públicament per els ports més importants, però, lamentablement, no estan disponibles per a totes les localitats. Així, per cada spot, estem proporcionant prediccions de marees quan estan prou a prop dels ports de referencia dels que es saben els constituents harmònics.

Tenir en compte que les previsions de marea podrien no ser completament exactes a causa de:

 • Las mareas varian en ubicacions allunyades dels ports de referència.
 • Els Constituents Harmònics d'alguns ports pot ser antiquada.

No obstant això, es proporcionen previsions de marees basats en els spots basant-nos en les prediccions de marees dels ports propers. Tingueu en compte que com més allunyat estigui el port de referència, major pot ser l'error de predicció de marees.

 • Previsió de marees

  La previsió detallada de Hookipa ara ve amb la previsió de marea.

Afeguir Spots

Ara qualsevol pot affegir spots, és fàcil i ràpid. Només has de seleccionar un país, omplir alguns detalls, i arrossegar el marcador a la ubicació exacte. El nou spot serà immediatament creat i la previsió estarà disponible immediatament.

No obstant, un administrador comprovarà el nou spot un cop creat, i el rebutjarà si el seu nom o ubicació són incorrectes, o si no és un spot de vent i onades de interès general. En cas de rebuig del seu spot, se li explicarà el motiu.

Perevisió detallada

Possiblement ja estas familiaritzat amb les taules genèricas de predicció de vent i onades, altres proveïdors estan proporcionant bones eines des de fa anys, però pensem que es possible fer-les que siguin més llegibles i útils.

La nostra petita contribució ha estat en afegir alguns nivells d'alerta de vent i onades per a tots els intervals horaris, calculats a partir de les previsions de vent i d'onades, el que fa més fàcil localitzar ràpidament les condicions meteorològiques desitjades.

Icones de nivells d'alerta de vent

Es calculan principalment a partir de les dades de la Mitjana de la força del vent, però també es te en compte les dades de la Ràfega. Valors alts de la ràfega incrementarán el nivell d'alerta per aquest interval de temps.

Icones de nivells d'alerta de onades

Es calculan principalment a partir de les dades de les Onades, però també es te en compte el Període de les onades. Valors alts del període de les onades incrementarán el nivell d'alerta per aquest interval de temps.

 • Perevisió detallada

  Previsió detallada de vent i onades per Hookipa.

Resum de previsió

Les previsions resumides per a cada spot es mostren al mapa i permeten consultar les previsions de vent i de les onades d'un cop d'ull. En fer clic successivament sobre les alertes del ticker i comprovant prediccións resumides és una manera ràpida i efevtiva de trobar les condicions desitjades a una el àrea concreta.

Ofereixen una previsió a 7 o 8 dies amb les condicions mes fortes de vent i onades diàries (en horari solar local). Podria passar que els rangs horaris de la previsió de vent més fort i de onada més forta siguin diferents, però depenent del tipus de condicions que estiguis buscant, podrás trobar fàcilment la previsió més adequada per el teu interés. Pot comprovar els rangs horaris de les condicions més fortes pasant el cursor per demunt dels icones dels nivells d'alerta de vent i onades.

En fer clic al nom del spot pots accedir a la predicció detallada per aquest spot.

 • Resum de previsió

  Previsió resumida de vent i onades per Hookipa.

Filtres de Ticker

El ticker d'alertes ve amb alguns filtres interessants que l'ajudaran a trobar les condicions desitjades de vent i onades. Per defecte, els filtres per a tots els nivells de vent i onades estan activats, de manera que tots els avisos o alertes de vent i onades es mostraran en el ticker.

 • Filtres de Ticker

  Diferents combinacions de els filtres de vent i onades.

Ticker d'alertes

El ticker d'alertes és una excel · lent eina que li permetrà descobrir spots alternatius amb les millors previsions possibles en una àrea determinada. El ticker està vinculat als spots que apareixen al mapa, de manera que en fer zoom i allunyar, o moure a altres llocs, les alertes el ticker canviaràn per cobrir els spots d'aquesta nova ubicació.

Quan buscant spots o faguis zoom al mapa, el ticker d'alertes mostrará els spots més rellevants de tots els spots que apareixen al mapa, i agruparà totes les alertes per aquest conjunt de punts per dias. Per a cada dia, el ticker classificará les alertes dels spots de major a menor nivell d'alerta.

D'aquesta manera, donada una zona del mapa, sempre obtindràs les millors condicions possibles de entre tots els spots dins d'aquesta zona, agrupats per dies de la setmana.

 • Ticker d'alertes

  Cada alerta del ticker està relacionada amb la previsió resumida del spot.

Nivell d'alertes

Wisuki classifica la força del vent i la mida de les onades en 3 nivells d'alerta (alt, mitjà i baix). Els nivells d'alerta estan associats a un codi de colors, com es mostra en la següent taula. El quart color és el nivell de no-alerta. A grans trets, els nivells d'alerta coincideixen amb els nivells dels surfistes (avançat, intermedi i principiant).

El codi de colors de nivells d'alerta fa mes llegibles les taules de previsions, i també permet condensar les previsions diàries de vent i onades en un sol icona, amb les condicions més fortes de cada dia. Aquesta és la base d'interessants noves funcionalitats, com les previsions resumides setmanals, o el ticker d'alertes diarias.

Vent Condicions Onade Condicions
Vent fortVent fort
Mitjana > 22kn*
Grans onadesGrans onades
Alçada > 3m**
Vent mitjáVent mitjá
Mitjana > 16kn*
Onades mitjanesOnades mitjanes
Alçada > 2m**
Vent lleugerVent lleuger
Mitjana > 12kn*
Onades petitesOnades petites
Alçada > 1m**
Molt lleugerVent molt lleuger
Mitjana < 12kn*
Molt petitOnades molt petites
Alçada < 1m**
* Ratxes de vent fortes
Activarà aquest nivell d'alerta amb mitjanes de vent més baixes.
** Període de onades fortes
Activarà aquest nivell d'alerta amb menor alçada de les onades.